Notulen Jaorvergadering 2016

Notulen jaarvergadering 5 november 2016

Aanwezig: 37 leden
Afgemeld: 22 leden

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal woord van welkom aan de ereleden Willie Koonings en Vé Keijsers. Tonny Backus leest het jaarverslag van vorig jaar voor. Dit zal de laatste keer zijn dat Tonny voor het jaarverslag heeft gezorgd. Dit was zijn laatste jaarvergadering, hij zal later in de vergadering afscheid nemen van de vereniging.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen zijn ter inzage gepubliceerd op de website. De notulen worden goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De afmeldingen worden voorgelezen door Inge Pouwels.
Voorzitter Bart geeft aan dat de eerste 2 consumpties van de vereniging zijn vanavond.

4. Financieel verslag + verslag kascommissie
Penningmeester Rob licht de cijfers toe. We hebben een positief resultaat van € 2.135,83.
Dit seizoen telt de vereniging 1.161 leden.
De kascommissie bestaande uit Femke van Dijck en Willem Claessens is bij de penningmeester geweest. Het zag er netjes en compleet uit. Het is allemaal in orde.
De kascommissie bestaat volgend jaar uit Willem Claessens en René van de Pas.

5. Verslag commissies
a. Jeugdcommissie
Het comité is weer begonnen. Dit jaar bestaat de jeugdraad uit 14 jongens en 19 meisjes. Het aantal is dus een uitdaging voor de wagenbouwers. Het stuk voor de bonte avond is ook al aan begonnen. Donderdagavondgroep en op de basisschool zal meer aandacht aan de jeugd bonte middag worden besteed. Frans van Soest gaatz zijn laatste jaar in.

b. Optochtcommissie
Het comité is nog niet bij elkaar geweest. Het comité is uitgebreid en bestaat nu uit Sjac Scheepers, Hay van de Ven, Maarten Teunissen, Rob Janssen, Servé Keijsers, Vé Keijsers en Jan Ewals.
Vorig jaar was het de eerste keer zonder de fanfare door weinig interesse. Mogelijk bekijken of we hier een vaste invulling voor kunnen vinden. Al is de muziek over het algemeen goed vertegenwoordigd. Regel van het niet toelaten van buitendorpse activiteiten is in ogen van het comité nog steeds een geldende regel. Een positieve toevoeging wordt niet gezien.

c. Commissie BOL
De samenstelling van de Commissie BOL blijft hetzelfde. Maandag staat de 2e vergadering gepland. Vorig jaar hadden we erg veel acts. Dit jaar waarschijnlijk 1 of 2 minder. De diversiteit is goed. Nieuwe artiest en personen die na enkele jaren weer terug zijn. De buutreedners cursus loopt ook goed. Jan Pijnenborg gaat naar de voorrondes van limburgse buutkampioenschappen.
De Commissie BOL is ook een belangrijke commissie binnen onze vereniging.

d. Liedjescommissie
Het ging allemaal heel erg goed, bijna te goed. En dat ging het ook. Uiteindelijk nog op het laatste moment een uitdaging met de arrangementen.
Aantal liedjes is goed, al zouden er volgend jaar 1 of 2 liedjes meer bij mogen. Dit jaar al op de goederen- en dienstenveiling een liedje verkocht.
De liedjesavond vindt dit jaar plaats op 26 november. Afsluiter is de Bleu Band.
In Venray hebben 2 Piëlreuzen de liedjesavond gewonnen.

e. Boerenbruiloftcommissie
De commissie is uitgebreid met 2 nieuwe leden. Nicole Swinkels komt erbij na een jaar stage en Fiona Lanen komt het comité versterken. Verder zijn er voor nu nog geen zaken te melden.

f. Vastelaoveskrantcommissie
De commissie heeft nog niets te melden. Ze zijn nog niet begonnen, maar dit gaat binnenkort gebeuren. De commissie blijft in dezelfde samenstelling.

g. Commissie APK
Het was het eerste jaar voor Sjoerd en Jos. Dit is goed verlopen. Tijdens het prinsenbal is Wim de Wit opgenomen in de APK. Binnenkort is de feestavond.

h. Vastelaovesmis commissie
Betreffende de vastelaovesmis commissie is nog niets te melden.

i. Commissie wagenbouw
De wagenbouw is al weer volop bezig. De jeugdwagen is al klaar.
De grote wagen is nog veel werk aan. Door rustige inkoop moet er nu wel veel zelf aan de wagen gedaan worden. Het verhuren van de wagens is erg belangrijk. Ook voor dit jaar ziet het er weer goed uit, er is 5 dagen verhuur van wagens.

j. Commissie website
Als er vanuit de commissies iets naar het YNB wordt gestuurd ook graag naar de websitebeheerders zodat het hier ook opgezet kan worden.

k. Commissie FUK
Ook FUK is er weer klaar voor. Voor volgende week staat de afspraak met de Smelehof gepland waarbij het programma weer wordt doorgenomen.

6. Raad van Elf
Vorst Martijn ligt de ontwikkelingen bij de Raad van Elf toe.
Komend seizoen zijn er geen stoppers en prins Bart komt erbij.
Vorig jaar hebben we afscheid genomen van nar Koen. Opvolger is gevonden in de persoon van Mark Swinkels. Er is een nieuw pak speciaal voor hem gemaakt door Ems Janssen.

7. Bestuur
Voorzitter Bart benoemd de taken van het bestuur.
Met mooie woorden wordt afscheid genomen van Tonny en Liesbeth.
Aftredend en niet herkiesbaar: Tonny Backus
Verkiesbaar: Jos Geurts
Jos wordt per acclematie gestemd en komt bij deze dan ook het bestuur versterken.
8. Data nieuwe seizoen
De data voor het nieuwe seizoen worden doorgenomen.
De ledenkaarten zullen 26 en 27 november worden rondgebracht.
De datum voor 6×11 jubileum is ook geprikt. Dit zal zijn op 18, 19 en 20 januari 2019.
Vrijdagmiddag zal voor de jeugd zijn,vrijdagavond een activiteit voor de ouderen, zaterdag ysselsteynse avond met feestband en op zondag receptie.

9. Rondvraag
Frans van Soest: mantels jeugd verslijten. Dorpsraad heeft potje met middelen. Kunnen we hen benaderen om te vragen of er vanuit de dorpsraad meegedacht kan worden? Bestuur zal de dorpsraad hierover benaderen.
Tonny Backus: iedereen bedankt voor alle leuke jaren. Ook namens Liesbeth.

10. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur.